Energie, milieu en duurzaamheid.

 
We ontkomen er niet aan om maatregelen te nemen om leefbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen. Dit impliceert dat we duurzaamheid, zorg voor het milieu en zo mogelijk energieneutraal bouwen hoge prioriteit moeten geven.

1. 50PLUS Overijssel is voorstander van duurzame energie boven energie van fossiele brandstoffen. Echter wel met draagvlak bij direct betrokkenen of omwonenden. De kosten van de energietransitie mogen niet eenzijdig bij de inwoners worden neergelegd, maar moet eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht door bedrijven, overheden en inwoners.
2. Duurzame energie, is meer dan wind- en zonne-energie. 50PLUS wil ook kijken naar innovatieve ontwikkelingen zowel op de korte als ook op de lange termijn. Hierbij dienen ook waterstof, geothermie, thorium en “blauwe” energie aandacht te krijgen.
3. Opwekking van zonne-energie moet meer worden gestimuleerd. Hierbij denkt 50PLUS Overijssel eerst aan het plaatsen van zonnepanelen op nu nog ongebruikte daken. Zowel die van de overheid als die van particulieren en bedrijven. Indien meer capaciteit wordt verlangd dan moeten zonnevelden beter mogelijk worden op vrij liggende terreinen. Bijv. door energieboeren in de luwte van natuurgebieden. Echter niet ten koste van duurzame landbouwgrond.
4. Zonnepanelen op daken dragen bij aan de energietransitie. 50PLUS Overijssel is dan ook van mening dat zonnepanelen niet moeten worden meegeteld bij de vaststelling van de Onroerend Zaak Belasting (OZB).
5. Overheden, waaronder de Provincie, hebben een voorbeeldfunctie wat betreft energieneutraliteit. De Provincie moet gemeentes blijven aanspreken op het gebruik van duurzame energie en de mogelijkheid van zonnepanelen op overheidsgebouwen etc. Verder moet de Provincie een “loket voor inwoners” creëren op Provinciaal niveau voor advies betreffende energieneutraal maken van bedrijven of woningen.
6. Er moet meer aandacht zijn voor de opslag van op natuurlijke opgewekte energie.
7. Windenergie is een prima vorm van duurzame energie. Voldoende draagvlak bij direct omwonenden is voor 50PLUS Overijssel echter rand voorwaardelijk. Draagvlak kan gestimuleerd worden door direct omwonenden mee te laten profiteren van de opgewekte energie. Maar ook het gebruik van kleinere en stillere of zgn. verticale windturbines in de buurt van woningen of bedrijven dragen bij aan het draagvlak.
8. De Provincie moet subsidies beschikbaar stellen –aan particuliere eigenaren of wooncorporaties- voor het verduurzamen van woningen. Uiteraard zonder een leeftijdscriterium. Ook moeten subsidies voor het verwijderen van asbestdaken niet alleen voor bedrijven worden afgegeven, maar ook voor particulieren.
9. Het blijkt dat het bij onze inwoners onvoldoende duidelijk is voor welke duurzaamheids-maatregelen men recht heeft op subsidie of een goedkope duurzaamheidslening. 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie haar inwoners hier actief over informeert (bijv. d.m.v. een duurzaamheidsloket).
10. 50PLUS Overijssel is zich bewust van de opgave om asbestdaken z.s.m. te (laten) verwijderen. Wij pleiten er voor om inzichtelijk te maken welke daken gevaarlijk en/of milieubelastend zijn. Aan de hand hiervan moet een prioriteitsvolgorde worden gegeven.
11. Wij vinden dat gemeenten bij uitgeven braakliggende grond voor bijv. stadstuintjes moeten worden ondersteund.
12. Bedrijven moeten meer worden gestimuleerd om duurzaam en energieneutraal te bouwen. Bijv. door korting op de bouwgrondprijs.
13. De Provincie moet het hergebruik van grondstoffen propaganderen en stimuleren.
14. 50PLUS Overijssel is (in principe) tegen het boren van Schaliegas. Er is eerst beter onderzoek naar schaliegas benodigd. Tot die tijd moet het boren naar Schaliegas worden verboden.
15. Olieopslag dan wel vuilwaterinjecties in zoutkoepels moeten worden tegengegaan. Ondanks de tegenwerpingen van de NAM is zuiveren aan de bron goed mogelijk.
16. Er moet een beter onderzoek komen naar de milieueffecten van vliegveld Lelystad. De huidige MER klopt niet. Verder wil 50PLUS Overijssel pas opening van het vliegveld na herindeling van het luchtruim.
17. De Provincie moet zich, samen met de partners, inzetten voor het reduceren van niet duurzame verpakkingen en de introductie van statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Ook moet de Provincie zorg dragen voor voldoende afvalbakken buiten de kernen.
18. De Provincie moet versneld maatregelen nemen v.w.b. de schade voortvloeiend uit de klimaatadaptatie. Rekening houdend met steeds langere en heftigere periodes van grote hitte, langdurige droogte of forse neerslag.