Kwaliteit openbaar bestuur, toezicht gemeenten

 
50PLUS Overijssel is van mening dat één van de voorwaarden voor een goede kwaliteit van het openbaar bestuur een goede financieel gezonde Provincie is. Er moet dan ook worden gestreefd naar een sluitende begroting. Op dit moment is de Provincie financieel gezond. Echter indien er mogelijk in de komende periode bezuinigingen en aanpassingen van dienstverlening door de provincie nodig zouden zijn dan ondersteunt 50PLUS Overijssel dit alleen als OUDEREN en UITKERINGSGERECHTIGDEN niet onevenredig zwaar worden getroffen. Deze groep is naar onze mening de laatste 10 jaren het hardst geraakt door bezuinigingsmaatregelen en kortingen.

1. 50PLUS Overijssel is van mening, zeker gezien de vergrijzing, dat er een aparte portefeuille “Ouderenbeleid” moet komen onder de verantwoordelijkheid van één Gedeputeerde.
2. Wij zijn er groot voorstander van om onze inwoners al aan de voorkant te betrekken en mee te laten beslissen. 50PLUS Overijssel wil dan ook dat de Provincie burgerinitiatieven voor bijv. seniorenprojecten op het gebied van wonen en welzijn ondersteunt.
3. De huidige besluitvorming binnen PS is transparant. Dit moet worden bestendigd.
4. 50PLUS Overijssel is een voorstander van de Handhaving Wet Normering Topinkomens, bij zowel de eigen organisatie als bij gesubsidieerde instellingen.
5. Wij zijn van mening dat in ieder geval 7 % van de opdrachtsom van Provinciale opdrachten besteed dienen te worden aan terugdringing arbeidsdiscriminatie kwetsbare groepen en stimuleren van de inzet van werkeloze 45plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
6. Democratische legitimiteit moet goed geborgd zijn. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom. De Provincie moet de randvoorwaarden scheppen voor de inwoner om daadwerkelijk mee te doen. Alleen zo krijg je betrokken inwoners.
7. Voor wat betreft vergunningenbeleid dient er sprake te zijn van een goede controle en handhaving. Indien de gezondheid van inwoners op het spel staat moet dit toezicht extra intensief worden uitgeoefend.
8. 50PLUS Overijssel ziet mogelijkheden voor een bindend referendum op provinciaal en lokaal niveau. Zeker bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling.
9. Bij zaken betreffende ouderen willen wij meer betrokkenheid van de ouderenorganisaties. Maar ook zijn wij voorstander van een provinciale ombudsman.
10. Communicatie is belangrijk voor al onze inwoners. Alleen digitale informatie is voor 50PLUS Overijssel niet voldoende. Om iedereen goed te informeren dient communicatie ook via lokale media en kranten te geschieden.
11. De Provincie moet bereid zijn om hulp aan gemeenten bij gemeenschappelijke regelingen te bieden.
12. 50PLUS Overijssel ziet, buiten het huidige financiële toezicht, een grotere taak voor de Provincie weggelegd bij het toezien op gemeentelijke taken in het kader van de decentralisaties (bijv. WMO en jeugdzorg).