Mobiliteit en openbaar vervoer.

 
Veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer zijn essentieel voor een goede bereikbaarheid en dragen bij aan een leefbaarder samenleving.

1. Bij de (her)inrichting van wegen moet veiligheid leidend zijn, onmiddellijk gevolgd door leefbaarheid omwonenden en doorstroming. 50PLUS Overijssel is van mening dat provinciale wegen moeten worden aangepast aan de verkeersintensiteit bijv. door verbreding, aanpassen snelheidslimieten en vermeerdering van het aantal rijstroken.
2. 50PLUS Overijssel is voorstander van het verbreden van fietspaden en scheiding van auto- en fietsverkeer. Fietspaden met zo min mogelijk tweerichtingsverkeer. Bij ventwegen moet in ieder geval scheiding van fiets- en landbouwverkeer plaatsvinden.
3. 50PLUS Overijssel wil dat er meer wordt gedaan om de Rijkswegen zoals bijv. de N35 te laten aanpassen aan de huidige tijd. Ook hier gelden; veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Een rijksweg dwars door een dorp (Mariënheem) is niet meer van deze tijd.
4. Bij het herinrichten van wegen pleiten wij er voor om extra aandacht te besteden voor de meest kwetsbare weggebruikers (jeugd en ouderen).
5. 50PLUS Overijssel is van mening dat openbaar vervoer een dienst zou moeten zijn. Laagdrempelig en uitnodigend. Kwaliteit moet bij aanbesteding voorop staan. Bereikbaarheid van alle kernen moet een “harde” eis zijn bij de aanbesteding. Bij de nieuwe concessieverlening moet in ieder geval de huidige bereikbaarheid worden gehandhaafd.
6. De spoorwegen in onze Provincie verbeteren constant. Maar niet overal. 50PLUS Overijssel vindt dat alle huidige spoorwegtrajecten geëlektrificeerd moeten zijn. Verder moeten de enkelbaans sporen, Zwolle – Wierden en Mariënberg – Dalfsen, worden verdubbeld. Het Kamper lijntje moet z.s.m. worden aangepast naar de eisen zoals deze bij de aanbesteding waren gesteld. Station Stadshagen moet op korte termijn worden geopend en in gebruik worden genomen. Er moet een aansluiting komen via Bergentheim, van Coevorden/Emmen naar Groningen.
7. Door de herijking van het openbaar vervoer, is maatwerk onontbeerlijk. 50PLUS Overijssel is van mening dat de herijking en de nieuwe aanbesteding NIET ten koste mag gaan van de reizigers. Het in gang zetten van een kernnet, a, b, en c-lijnen met als gevolg het wegvallen van delen van het regionaal busnetwerk vermindert de mobiliteit. Dit vinden wij onwenselijk. Alleen indien vervoer op maat dit op een goede wijze ondervangt gaan wij hiermee akkoord.
8. 50PLUS Overijssel is van mening dat gratis, of tegen significant lagere prijs, openbaar vervoer buiten de spitsuren voor ouderen en sociaal zwakkeren mogelijk gemaakt moet worden. Daar waar dat al mogelijk is moet dit in ieder geval in stand worden gehouden. Dit draagt ook bij aan de voorwaarde om aan eenzaamheid te ontkomen.
9. De Provincie moet de belangen van voetgangers en wandelaars, onder wie vooral ouderen en mindervaliden, nadrukkelijk betrekken in de betreffende beleidskeuzes en beleidsuitvoering.
10. 50PLUS Overijssel pleit voor een betere toegankelijkheid van voet- en wandelpaden voor minder mobiele voetgangers en wandelaars.
11. Wandelen en lopen moet gestimuleerd worden omdat dit een gezonde en duurzame vorm van mobiliteit is.