Ruimtelijke ordening, waterbeheer, leefbare dorpen en platteland.

 
50PLUS Overijssel streeft samen met gemeenten, waterschappen en BURGERS naar een goede ruimtelijke inrichting van een leefbaar en toegankelijk platteland met vitale dorps- en stadskernen. Leefbaarheid staat hierbij voorop!

1. Er moet worden gestreefd naar een intensievere samenwerking tussen Provinciale Staten en Waterschappen.
2. Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de Provincie Overijssel voor voldoende levensloopbestendige en duurzame woningen, ook in de sociale huursector. De grootte van de woning en het aantal kamers dient dan wel aan de behoefte te voldoen.
3. De Provincie stimuleert en subsidieert (indien nodig) het (ver)bouwen van woningen met die aanpassingen die de woning geschikt maakt voor langdurig thuis wonen. Ook in bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. Deze aangepaste woningbouw voor ouderen dient zodanig te zijn dat deze na de vergrijzingsgolf eenvoudig bruikbaar gemaakt kan worden voor anderen.
4. De Provincie steunt de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen liefst i.c.m. jongeren en bij voorkeur met een zorgfunctie (zoals erfdelen, Knarrenhof en andere woonvormen).
5. De Provincie stimuleert gemeentes om de blijvers- en duurzaamheidslening, voor het duurzaam en levensloopbestendig maken van de woning, actief aan te bieden aan de inwoners. Dit geldt ook voor de zgn. “Verzilverlening”.
6. 50PLUS Overijssel streeft naar een ruimer beleid betreffende de permanente bewoning van recreatiewoningen. In de komende omgevingswet worden de regels verder versoepeld. De Provincie gaat hierover in gesprek met de gemeentes.
7. Gezondheidsinstellingen dienen snel en goed bereikbaar te zijn. Parkeerheffingen mogen maximaal kostendekkend zijn. In Overijssel is een goede spreiding van gezondheidsinstellingen gerealiseerd. Dit moet, ook bij mogelijke bezuinigingsrondes, in ieder geval in stand blijven.
8. Vitale kernen maken deel uit van de leefbaarheid. De Provincie Overijssel heeft een rol in het regisseren en waarborgen dat detailhandelsvisies van gemeenten regionaal afgestemd worden, actueel zijn en overcapaciteit in beeld brengen en verminderen.
9. Overijssel moet stimuleren dat overal in de Provincie internet met hoge snelheid beschikbaar is.
10. Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan economisch belang.
11. Geen nieuwe bedrijventerreinen, maar eerst hergebruik oude terreinen.
12. Paal en perk stellen aan schaalvergroting land- en tuinbouw i.v.m. verdwijnen karakteristieke landschapselementen. Grotere agrarische bedrijven omheinen met bomen. Herstellen van karakteristieke elementen.
13. Wij streven naar toegankelijke natuur. Geen slagbomen en/of parkeerheffingen. Zorgdragen voor betere toegankelijkheid ook voor rollator- en scootmobielgebruikers.
14. Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt meer rekening gehouden met de mobiliteit van ouderen, mindervaliden, wandelaars en voetgangers. In de openbare ruimte wordt gezorgd voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, oplaadpunten en openbare toiletten.
15. De gevolgen van sluiting en leegstand zorginstellingen worden steeds verder zichtbaar. Er moet goed worden gekeken naar alternatieven en worden gestreefd naar spreiding. Hierbij moet de cliënt centraal staan.
16. Evalueren dorpshuizen (Kulturhusen) en deze in krimpgebieden evt. uitbreiden met kleine coöperatieve gemeenschapswinkeltjes.
17. De Provincie moet de vinger aan de pols houden bij het verdwijnen van banken pinautomaten, postkantoren, brievenbussen etc.
18. De vergrijzing moet goed worden gevolgd. Dit impliceert dat er op dit punt meer moet worden ingespeeld op welzijn en zorg.